chataronblog

Teach Less Learn More…

ครูผู้สอน

004-

ชื่อและนามสกุล นายจตรนต์  สายอุต
วัน เดือน ปีเกิด 22 พฤศจิกายน 2525
สถานที่เกิด โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 106 หมู่ 3 บ้านสุพรรณ ต.ป่าแมต
  อ.เมือง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์  54000
ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่
  มัธยมศึกษา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
  ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
  ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  เลขที่  1  ถนนคุ้มเดิม  ต.ในเวียง 
  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์  54000
ประสบการณ์ในการทำงาน บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย (1 พ.ย. 2548)
  ตำแหน่งครู คศ.1  (1 พ.ย. 2550)
  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ  (8 มิ.ย. 2555)
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s