chataronblog

Teach Less Learn More…


ใส่ความเห็น

ดาวน์โหลดใบสะสมคะแนน

นักเรียนชั้น ม.4/7 ม.4/8 และ ม.4/9 ให้ดาวน์โหลด ใบสะสมคะแนน

จากนั้นให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ และเว็บไซต์ของกลุ่มตนเอง ตามรูปแบบที่กำหนดในเอกสาร

แล้วส่งครูที่อีเมล์ chataron@hotmail.com รับทราบนะครับ ^^

 

โฆษณา


ใส่ความเห็น

กล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

DSC05780 DSC05797

ม.2/1 กิจกรรมการศึกษาและทำความรู้จักกับอุปกรณ์กล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE)


101 ความเห็น

สั่งงานค้นคว้าในคาบเรียน

ถึงนักเรียนชั้น ม.4/7 ม.4/8 และ ม.4/9

ให้กลุ่มงานนักเรียนค้นคว้าเรื่องที่กลุ่มงานตนเองสนใจมาอย่างน้อย 5 เรื่อง แล้ว โพสต์ เนื้อหาที่ค้นคว้ามาแต่ละเรื่อง (1 เรื่อง ต่อ 1 โพสต์) ในเว็บไซต์ของกลุ่มงานตนเอง เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้รายงานตัวที่คอมเม้นท์ด้านล่างโพสต์นี้ โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ของสมาชิกทั้งหมด และเว็บไซต์กลุ่ม ย้ำ!!! ว่าคอมเม้นท์ด้านล่างนี้เท่านั้น // รับทราบนะครับ // ขอให้ผู้มีความรู้ทุกท่านจงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับ


ใส่ความเห็น

สอบออนไลน์และเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning

DSC05536 DSC05756

 

นักเรียนชั้น ม.1/2 ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และเรียนรู้จากระบบบทเรียนผ่านเว็บ